شهروندی

هم مردان وهم زنان میتوانند در تصیماتی که در زندگی روزمره دانمارک تأثیر دارند، نفوذ داشته باشند. مردم با شرکت در انتخابات و فعالیت در جامعه میتوانند بر سیاستمدارانی که بعنوان نمایندگان ملت در مجلس، مناطق و کمون ها انتخاب شده اند، تأثیر بگذارند.

وقتی در دانمارک زندگی میکنید، جزئی از جامعه ای دمکراتیک هستید. یعنی شما بعنوان مرد یا زن حق دارید در تصمیمات، شریک باشید. زمانیکه ۱۸ سال تمام شوید، در صورتیکه تابعیت دانمارک را داشته باشید میتوانید در انتخابات مجلسرأی بدهید و اگر تابعیت دانمارک را داشته باشید یا در سه سال پیش ار روز انتخابات در دانمارک محل سکونت دائم داشته اید، میتوانید در انتخابات مناطق وکمون ها رأی بدهید. بدین ترتیب در تعیین سیاستمدارانی که نمایندگان شهروندان دانمارک هستند، نفوذ دارید. مهم است همه افرادی که اجازه دارند رأی بدهند، از حق رأی خود استفاده کنند، تا آن سیاستمدارانی که انتخاب میشوند، نماینده همه افراد در دانمارک باشند.

روش های دیگری هم برای نفوذ داشتن وجود دارد. شهروند میتواند در شورای والدین در مدارس  یا کودکستان و مهدکودک، شورای همبستگی کمون ها، انجمن های داوطلبانه و انجمن منطقه مسکونی محل زندگی نفوذ داشته باشد. در اینجا میتوانید در آن امور اجتماعی که به نظرتان مهم است، و میخواهید در آنها نفوذ داشته باشید، شرکت کنید. از طریق انجمن ها و فعالیت های داوطلبانه میتوانید در جامعه نفوذ پیدا کنید.

تماس

شورای اقلیت های قومی

شورای اقلیت های قومی فعالیت هایی را انجام میدهد، تا اقلیت های قومی بتوانند فعالانه در جامعه شرکت داشته باشند.
www.rem.dk

 

حقوق

وقتیکه ۱۸ سال تمام دارید و تبعه دانمارک هستید و حق رأی دارید، میتوانید کاندیدای مجلس شوید.

وقتیکه ۱۸ سال تمام دارید و در مدت سه سال پیش از روز انتخابات در دانمارک محل سکونت دائم داشته اید، میتوانید در یکی از مناطق پنچگانه کشور خود را برای انتخابات کاندید کنید.

 

وقتیکه ۱۸ سال تمام دارید و در مدت سه سال پیش از روز انتخابات در دانمارک محل سکونت دائم داشته اید، میتوانید در انتخابات یکی از  ۹۸ کمون کشور کاندید شوید.

وقتیکه ۱۸ سال تمام دارید و فقط در صورتیکه تبعه دانمارک باشید، میتوانید در انتخابات مجلس رأی بدهید.

وقتیکه ۱۸ سال تمام دارید میتوانید در انتخابات مناطق و کمون ها رأی بدهید. اما فقط در صورتیکه تبعه دانمارک  یا یکی از کشورهای اتحادیه اروپا، ایسلند یا نروژ باشید و یا در مدت سه سال پیش از روز انتخابات در دانمارک محل سکونت دائم داشته اید.

برطبق قانون همبستگی انجمن شهر میتواند شورای همبستگی تشکیل بدهد. شورای همبستگی مجرایی برای اقلیت های قومی است و در مسائل مربوط به اقدامات محلی در رابطه با حذب در جامعه و همبستگی با انجمن شهر کمون مشاوره دارد.

وقتی ۱۸ سال تمام و سکونت دائم در یک کمون دارید، و اصالت تان از کشوری بغیر از کشورهای شمال اروپا و اتحادیه اروپا است، حق رأی در شورای همبستگی را دارید. منظور از اصالت خارجی آنست که والدین شما تبعه خارجی بوده، یا در خارج از کشور متولد شده باشند.

در دانمارک آزادی انجمن ها و گردهم آیی وجود دارد. یعنی همه بدون مجوز قبلی از مقامات دولتی یا دیگران حق دارند انجمنی تأسیس کنند. البته انجمن باید اهداف قانونی داشته باشد. آزادی گردهم آیی بدین معنی میباشد، که گروهی میتوانند دور هم جمع شوند، برای مثال بمنظور تظاهرات صلح آمیز.

 
 
 

فایل پی دی اف را حفظ کنید لینک بفرستید